NaOH-anlegg

Alle disse forholdene imøtekommes når vi designer våre anlegg:

  • Tanker, rør og slanger leveres med dobbelt vegg og lekkasjealarm
  • Isolerte tanker for norske forhold
  • Væskefylt varmespiral i syrefast stål med meget stor overflate mot væsken
  • Helautomatiske væskebaserte fortynningsenheter for 50 % lut med eget doseringssystem. Anlegg leveres med væskeoppsamling, lekkasjedeteksjon og varmeelementer
  • Tilfredsstiller Tankforskriften mht. lovpålagte sikkerhetsbarrierer

Lut (NaOH) i konsentrert form er en meget sterk basisk væske. Av denne grunn må lut lagres og håndteres med stor varsomhet. Lut leveres enten i fast form som pellets, eller i flytende form. For å blande ut pellets i vann, kreves et eget blandeanlegg. Sett fra et HMS-synspunkt er ikke slike blandeanlegg en optimal løsning.

Lut i flytende form leveres i konsentrasjon på 50 % eller 30 %, hvor den siste er såkalt vinter-lut. Lut i 50 % konsentrasjon krystalliserer ved +12º Celsius. Dette vil kunne skape problemer dersom anlegget ikke er riktig utformet. Utkrystallisering i tanker, rør, pumper og annet utstyr vil kunne blokkere hele lut-anlegget. Væsken må av denne grunn varmes opp gjennom store deler av året. Lagringstanker må isoleres godt for å redusere varmetapet til et minimum. Kjøper man lut med 30 % konsentrasjon unngår man dette, men fraktkostnadene øker dramatisk. Dette vil i det lange løp være lite miljøvennlig og dyrere rent driftsmessig.

Varme-elementene som er i kontakt med luten bør være utformet slik at «påbrenning» av lut forhindres. Slik påbrenning vil virke isolerende, slik at varmeelementene vil få redusert virkningsgrad. Dette resulterer i økt strømforbruk. I verste fall kan det føre til krystallisering av luten dersom temperaturen blir for lav. Det er viktig at varmeelementet har relativt stor overflate.

Lut er omfattet av Tankforskriften, det innebærer at den må lagres og distribueres internt på anlegget under gitte krav.

Når vi skulle velge leverandør av nytt lut-anlegg til våre kunder var det kun ArcticFlow som kunne tilby et komplett anlegg som ivaretar våre krav til et sikkert og godt anlegg for mottak, lagring, fortynning og intern transport av lut.

Steinar Eriksen

Norsk Lut AS